Terms & Condition

1. Behandelingen en aansprakelijkheid

1.1. Massagesalon Scent of Bali verleent geen medische behandelingen of massages. Bij medische klachten dient de klant met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

1.2. De klant dient bij het maken van een afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

1.3. Scent of Bali behoudt zich het recht voor een klant van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Scent of Bali tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van de klant zou kunnen leiden. Restitutie van eventuele gedane betalingen vinden dan niet plaats.

1.4. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Scent of Bali.

1.5. De klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Scent Of Bali.
Scent of Bali kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van Scent of Bali voortvloeien.

1.6. Scent of Bali stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rond de salon van Scent of Bali.

1.7. De aansprakelijkheid van Scent of Bali, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, zal nooit meer bedragen dan de verzekeraar eventueel zal uitkeren.

1.8. Alle door Scent of Bali opgegeven Massage prijzen zijn inclusief B.T.W.

2. Omgangsvormen, hygiene en ethiek

2.1. Bij Scent of Bali wordt geen enkele erotische en/of sexsuele massages gegeven. Verzoeken voor dergelijke massages worden totaal niet op prijs gesteld. Bij onregelmatigheden (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten naar de masseur/masseuse toe) wordt direct en altijd aangifte gedaan bij de politie.

2.2. Persoonlijke hygiëne is bij Scent of Bali erg belangrijk. De handdoeken en lakens worden na iedere behandeling gewassen en alle benodigdheden voor de massage zijn schoon. Daarom aan u het verzoek om voor de behandeling een douche of bad te nemen zodat de massage voor
u en uw masseur prettig blijft.

2.3. Scent of Bali behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren, indien er naar het oordeel van Scent of Bali sprake is van een onhygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.4. Uw mobiele telefoon dient tijdens de behandeling uitgeschakeld te zijn of op ‘stil’ te staan. Dit om de massage zonder onderbrekingen en zo ontspannen mogelijk te kunnen ondergaan.

2.5. Bedrijfsmatige en persoonlijke gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van de klant aan derden worden verstrekt.

3. Annulering en wijzigen afspraken

3.1. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 8 uur vóór aanvang.

3.2. Bij annulering van een behandeling binnen 8 uur vóór aanvang van de behandeling wordt 50% van de prijs van de behandeling in rekening gebracht.

3.3. Bij het niet geldig annuleren, en/of zonder afbellen niet op komen dagen wordt 100% van de prijs van de behandeling in rekening gebracht.

3.4. de klant dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

3.5. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of de klant aanwezig is. De klant kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door het niet op tijd aanwezig zijn. Vergoedingen en kortingen zijn dan niet van toepassing.

3.6. Wanneer de behandeling door toedoen van Scent of Bali niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de klant zijn/haar recht op een volledige behandeling. Eventuele vergoeding/korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

4. Cadeaubonnen

4.1. Cadeaubonnen zijn 6 maanden geldig. NB: wanneer u een cadeaubon heeft ontvangen, kan het zijn dat de aanschaf van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen óf de behandeling iets te verkorten.

4.2. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke vergoeding plaats.

4.3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

4.4. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

4.5. De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Scent of Bali en wordt in overleg met de klant bepaald.

4.6. Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

4.7. Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Scent of Bali sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

4.8. Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via massagesalon Scent of Bali.

4.9. Cadeaubonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van geldige stempel van Scent of Bali.

5. Digitale klantenkaart/rittenkaart

5.1. Bij gebruik van een rittenkaart dient u eerst bellen voor een afspraak. De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Scent of Bali en wordt in overleg met de klant bepaald.

5.2. Uw klantenkaart heeft een geldigheid van 1 jaar vanaf aankoop datum, na dit jaar is uw kaart ongeldig en kunt deze niet meer gebruiken bij Scent of Bali.

5.3. Scent of Bali neemt onder geen enkel beding verkochte klantenkaarten en/of uren retour. Deze kaarten of resterende tijd vervallen na 1 jaar.

5.4. U mag samen met bijvoorbeeld een vriend, vriendin, collega, familielid gebruik maken van de klantenkaart.
Alleen dient de eigenaar van de kaart zelf de sessie te reserveren en duidelijk te vermelden dat een andere persoon gebruik zal maken van zijn/haar klantenkaart.

5.5. U kunt met uw klantenkaart alle soorten massages die Scent of Bali aanbiedt gaan gebruiken. De klantenkaart is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen van Scent of Bali. Voor Hot Stone massage geldt een toeslag van € 5,-

5.6. Niet op komen dagen bij een gemaakte reservering en/of het niet op tijd annuleren van de reservering (minimaal 4uur van te voren) zal de sessie daarbij horende gereserveerde tijd van uw klantenkaart worden afgeschreven.

6. Betalingen

6.1. Betalingen dient bij voorkeur via pintransactie te worden voldaan direct na de behandeling.

6.2. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

6.3. Factuurbetalingen dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 10 dagen te worden voldaan op de vermelde bankrekening en onder vermelding van het factuurnummer.

6.4. Scent of Bali behoudt zich het recht voor betaling per bank te weigeren en daarvoor in de plaats een contante dan wel pinbetaling te eisen.

6.5. Bij uitblijven van de betaling is de klant definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum.

6.6. Scent of Bali kan een vordering voor incasso overdragen aan een derde partij als de klant in gebreke is gebleven.

7. Geschillen

7.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

7.2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Scent of Balie uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

8. Slotbepaling

8.1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.2. De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Scent of Bali te allen tijde gewijzigd worden.

8.3. In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Scent of Bali.

8.4. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Scent of Bali verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee accoord te gaan.